028 YET KIEU ST, KIM TAN WARD, LAO CAI CITY, VIETNAM
SATURDAY, OCTOBER 21, 2017
Reserve a room
Đêm nhạc Bản sao Thần tượng âm nhạc - Bản sao Thiên Vương: Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu
Đêm nhạc: Bản sao Thần tượng âm nhạc